Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).  ŠPP tvoří školní psycholog Mgr. Kamila Tóthová, speciální pedagog Mgr. Michaela Straková, výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Pokorná a školní metodička prevence Mgr. Hana Plicková..

Činnosti školního psychologa: (Mgr. Kamila Tóthová)

 • Individuální péče (konzultace, poradenství) o žáky, rovněž i o zákonné zástupce a učitele,
 • krizová intervence pro žáky, učitele a zákonné zástupce,
 • screening specifických poruch učení, výukových a výchovných problémů žáků,
 • pomoc při péči o žáky s podpůrnými opatřeními,
 • kariérové poradenství u žáků, participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy,
 • skupinová a komunitní práce s žáky, účast na stmelovacích pobytech dětí a na školních aktivitách.pPráce s třídními kolektivy,
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy,
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele,
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, třídní učitelé, ředitel),
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními,
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ,
 • techniky a hygiena učení (pro žáky),
 • besedy a osvěta (i zákonným zástupcům).

 

Činnosti speciálního pedagoga: (Mgr. Michaela Straková)

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • péče o integrované žáky, vedení dokumentace,
 • pedagogická intervence,
 • speciálně-pedagogická péče zaměřená na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí,                    
 • logopedická a surdopedická péče,
 • pomoc pedagogům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomoc při integraci žáků s podpůrnými opatřeními,
 • poradenství a konzultace zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • doporučení další odborné péče,
 • participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku ZŠ,
 • konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení.

 

Činnosti výchovného poradce: (Mgr. Zuzana Pokorná)

 • Prevence a řešení záškoláctví,
 • dohled nad prospěchem a chováním žáků,
 • volba povolání, kariérové poradenství,
 • spolupráce s OSPOD, MěP Jirkov, přestupkovou komisí, Úřadem práce.

 

Školní metodik prevence: (Mgr. Hana Plicková)

 • Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání a jiného rizikového chování,
 • metodická pomoc učitelům v oblasti prevence rizikového chování,
 • preventivní práce s třídními kolektivy,
 • pomoc při problémových projevech chování.