Školní psycholog – Mgr. Kamila Tóthová

tel.: 604 253 030, e-mail: tothova.k@3zsjirkov.cz

místnost 48

Služby, které poskytuji:

 • psychodiagnostika
 • depistáž SPU, depistáž nadaných žáků
 • technika a hygiena učení, diagnostika učebního stylu a poradenství v oblasti stylu učení
 • diagnostika psychosociálního klimatu třídy, sociometrické šetření
 • pomoc žákům při řešení výukových, výchovných, vztahových a osobních problémech včetně podpůrné terapie
 • diagnostika profesní orientace a poradenství v oblasti volby střední školy a volby povolání, konzultace s žáky i zákonnými zástupci
 • poradenství rodičům v oblasti výukových a výchovných potíží dítěte
 • besedy, programy primární prevence rizikového chování (realizace nebo zprostředkování), vždy třídě „na míru“ a v souladu s Minimálním preventivním programem školy
 • intervence ve třídě při výskytu šikany či jiných forem rizikového chování
 • intervence při vzniku krizové situace
 • pomoc s přípravou a realizací adaptačního kurzu pro žáky 1. a 6. tříd
 • metodická podpora učitelům
 • metodické vedení asistentů pedagoga

Spolupracuji s pracovníky ŠPP – školním metodikem prevence Mgr. Plickovou a výchovným poradcem Mgr. Pokornou.

Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a dalšími odborníky (SVP, odborní lékaři). V případě potřeby spolupracuji s OSPOD.

Podílím se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.

Podílím se na zápisu do prvních ročníků. Provádím vyšetření školní zralosti, např. pro dodatečný odklad školní docházky.

Nabízím (nebo doporučuji) vzdělávací aktivity pro pedagogy.

Vedu záznamy o konzultacích a dalších realizovaných aktivitách, které podléhají ochraně osobních údajů.

Konzultační hodiny: středa a čtvrtek od 8:00 do 14:00 (doporučuji objednání, pracuji i se třídami nebo mám objednaného klienta), bez objednání o velké přestávce