Pravidla pro omlouvání žáků z vyučování

Pavidla vycházejí ze zákona 561/2004 Sb. v platném znění a z ustanovení školního řádu

Způsob omlouvání nepřítomnosti:

  1. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce (popřípadě dětského domova) vychovatel
  2. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem (popřípadě vychovatelem dětského domova) Toto potvrzení může škola požadovat v případě, že nepřítomnost ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
  3. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.
  4. Škola a zdravotnické zařízení jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí , povinni oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnost nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o zanedbávání školní docházky.

Omlouvání předem známé nepřítomnosti žáka:

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování.

  • Třídního učitele – nepřesáhne – li doba nepřítomnosti 2 pracovní dny (do 2 dnů)
  • Ředitele školy – přesahuje – li doba nepřítomnosti 2 dny (nad 2 dny)

Omlouvání nepřítomnosti žáka z nepředvídaných důvodů:

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením:

je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů (popřípadě vychovatele dětského domova), kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).