Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2017/2018

na střední školy

pro školní rok 2018/2019

   

 

 1. Přihlášky:
 • podávají se pouze 2 přihlášky,
 • v případě zájmu o SŠ s talentovou zkouškou +2,
 • jsou nové formuláře, obě vybrané školy a obory se píší na 1 přihlášku,
 • na prvním místě je preferovaný obor.

 

 1. Výsledky:
 • přijímacího řízení se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu zkoušek na webových stránkách SŠ, na budově SŠ apod.,
 • žák má svůj kód, pod kterým se vyhledá (bude součástí dopisu, pozvánky k přijímacímu řízení, popř. oznámení o doručení přihlášky na SŠ apod.).

 

 1. Rozhodnutí o přijetí:
 • se přijatým uchazečům nevydává,
 • nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí – písemně.

 

 1. Zápisový lístek:
 • po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem         (je pouze jeden), který odevzdá do 10 -ti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí,
 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ŘŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů, nejdříve od 22. 4. + 10 pracovních dnů,
 • vzít zpět zápisový lístek zákon neumožňuje (výjimkou je případ, kdy se žák na druhé škole odvolal a  odvolání bylo úspěšné).

 

 1. Konání přijímacích zkoušek:
 • 12. dubna - 28. dubna 2018 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou z ČJ a M,
 • 22. dubna - 30. dubna 2018 pro ostatní obory vzdělávání (př. učební obor),
 • 2. ledna – 15. ledna 2018 pro obory s talentovou zkouškou,
 • 2. ledna – 15. února 2018 pro Gymnázia se sportovní přípravou,
 • 15. ledna – 31. ledna 2018 pro obory vzdělání konzervatoří.

 

 1. Termíny:
 • žák je povinen nejpozději do 10. února 2018 odevzdat zvolené obory studia výchovnému poradci, který zajistí další vyplnění údajů a tisk obou přihlášek,
 • pak je nutné získat k daným oborům schválení obvodního lékaře (placená služba), který dá přímo do přihlášky razítko s doporučením,
 • do 30. listopadu 2017 se musí odeslat přihlášky na SŠ pro obory s talentovou zkouškou,
 • do 1. března 2018 si žáci sami zajistí zaslání přihlášek na SŠ – poslední den k odevzdání!!!

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.