Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ
ZKOUŠKOU – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška nebo JP) v přijímacím řízení v oborech vzdělání
s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou
stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(Centrum), a to na základě § 60b odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Centrum je příspěvkovou organizací,
která patří mezi tzv. ostatní přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a s organizací plošných evaluačních projektů má mnohaleté zkušenosti.

CZVV v rámci jednotné zkoušky:

 • připravuje zadání a zajišťuje výrobu testových zadání jednotné zkoušky;
 • zajišťuje distribuci zadání jednotné zkoušky do zkušebních míst;
 • je zpracovatelem registru uchazečů o studium v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou
 • zkouškou a výsledků hodnocení jednotné zkoušky;
 • stanoví podmínky organizace a metodiky jednotné zkoušky;
 • zajišťuje zpracování a centrální vyhodnocení výsledků jednotné zkoušky a jejich zpřístupnění středním školám.

Co znamená pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou konání jednotné zkoušky?

Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená konání
jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně
odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž je mu
umožněno konat jednotnou zkoušku v řádném termínu na každé z těchto škol. Jednotná zkouška totiž
bude konána ve dvou termínech, tak aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího
řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmíněných dvou pokusů. Pakliže se žák nebude v prvním
nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli
školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
V případě, kdy byl uchazeč v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné zkoušky omluven
ředitelem školy, jeho výsledky se pokládají za neuzavřené a škole bude lepší výsledek poskytnut až po
absolvování náhradního termínu jednotné zkoušky. Pokud se uchazeč k 1. nebo 2. termínu jednotné
zkoušky nedostaví a nebude z tohoto termínu ředitelem školy omluven, budou jeho výsledky uzavřeny
a ředitelům škol bude poskytnut výsledek uchazeče z termínu, ve kterém jednotné testy konal.

Základní principy jednotné zkoušky

 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, pro sportovnígymnázia a nástavbové obory středních škol.
 • V souladu s § 60 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se jednotná zkouška netýkáoborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitnízkouškou.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 Informace pro základní školy

 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školynebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednupřihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. Stejně takkoná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotnázkouška nekoná (nematuritní obory apod.).
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každépřihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí opřijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyka literatura a předmětu matematika a její aplikace.
  • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté a nástavbové obory vzdělání, pro šestiletágymnázia a pro osmiletá gymnázia.
 • Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny odlišně pro konání zkouškydo víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání.
 • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkouškukonat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče připřijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovémhodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotnázkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školskéhoporadenského zařízení.
  • Ve spolupráci s Centrem ředitel školy zajistí formální úpravu zkušební dokumentace pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínekzkoušky využití počítače, případně z doporučení vyplývá požadavek na zadáníjednotných testů v Braillově písmu.
  • Více podrobností v dokumentu Informace MŠMT k podpůrným opatřením při přijímacím řízení

FÁZE ORGANIZACE JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Kritéria pro přijetí na střední školu

Ředitel střední školy stanoví nejpozději do 31. ledna pro první kolo přijímacího řízení a nejpozději
k datu vyhlášení případných dalších kol přijímacího řízení:

 • jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejichsplnění,
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání a zároveň může stanovit
 • školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky,
 • jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.

2) Přihlašování ke studiu na střední škole
Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název
a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická
vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč
školám uvedeným v přihlášce.
Uchazeč koná jednotné testy takto:

 • v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,
 • v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.

Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem.
Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole
nejpozději do 1. března 2017. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli
školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel
střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.
Proto doporučujeme
apelovat na Vaše žáky a jejich rodiče, aby nenechávali podání přihlášky na poslední chvíli a řídili se
pokyny pro vyplnění přihlášky uvedenými na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Formuláře přihlášek ke střednímu vzdělávání jsou ke stažení na těchto odkazech:

 • www.cermat.cz
 • www.msmt.cz

3) Konání jednotných testů
Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději
14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle pozvánku uchazečům
nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.
Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek stanovuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vždy nejpozději do 30. září školního roku, ve kterém se přijímací zkouška koná. První
řádný termín pro konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky byl stanoven pro
čtyřleté obory vzdělání na 12. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 18. dubna 2017.
Druhý řádný termín byl pak stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 19. dubna 2017 a pro osmiletá
a šestiletá gymnázia na 20. dubna 2017.
Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání
s maturitní zkouškou 11. května 2017 a k druhému řádnému termínu pak 12. května 2017.

4) Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky
Didaktické testy jednotné přijímací zkoušky se konají z předmětu matematika a její aplikace
a předmětu český jazyk a literatura a jsou zpracovány v rozsahu:
a) učiva stanoveného pro první stupeň základní školy u osmiletých oborů vzdělání,
b) učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání,
c) učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u ostatních oborů vzdělání.
Požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky,
jsou specifikovány v dokumentech věnovaných samostatně matematice a českému jazyku.

 • Matematika a její aplikace
 • Český jazyk a literatura

Pro přípravu jsou vhodné publikace, které se využívají při výuce na základní škole, jsou v souladu
s rámcovými vzdělávacími programy a jsou schválené doložkou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Seznam schvalovacích doložek učebnic MŠMT pro základní školy je k dispozici na
stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.
Poznámka: Centrum neručí za správnost informací, publikací a případných podpůrných aktivit jiných,
převážně soukromých subjektů.
Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si uchazeči udělají z didaktických testů
využitých při ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016. Na níže uvedených odkazech jsou
k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování společně se záznamovými
archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

 • Ilustrační testy z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016
 • Testy z řádných termínů pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016

Před konáním samotným konáním jednotných přijímacích testů bude zveřejněna dalších ilustračních
testů, u kterých bude, mimo jiné, k dispozici vzorově vyplněný záznamový arch. Sada ilustračních testů
pro jednotnou přijímací zkoušku bude zveřejněna na
www.cermat.cz 8. února 2017. Před
zveřejněním na webových stránkách budou ilustrační testy poskytnuty středním školám.

5) Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2017. Ředitel školy následně musí
zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení včetně kritérií hodnocení
přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání výsledků jednotných testů Centrem škole,
respektive do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky
(byla-li stanovena).

Užitečné odkazy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
 • Sdělení MŠMT – Termíny jednotné přijímací zkoušky
 • Informace MŠMT k podpůrným opatřením při přijímacím řízení
 • Bližší podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky
 • Katalog požadavků pro jednotné testy z českého jazyka a literatury
 • Katalog požadavků pro jednotné testy z matematiky
 • Formuláře přihlášky ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 

Nejdůležitější termíny související s jednotnou přijímací zkouškou 2017

 • Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy ejpozději 31. ledna 2017
 • Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz 8. února 2017 2                                                                                                                                                           
 • Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy nejpozději 1. března 2017
 • Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy nejpozději do 29. března 2017      2                                                                              
 • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2017
 • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 18. dubna 2017              2                                                                                                                                           
 • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 19. dubna 2017
 • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 20. dubna 2017          2                                                                                                                                    
 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy nejpozději 3. května 2017
 • Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem střední školy nejpozději 27. dubna 2017          2                                                                     
 • Termín konání 1. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 11. května 2017
 • Termín konání 2. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 12. května 2017


Zdroje informací
Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
www.cermat.cz

Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz

Informace na sociální síti Facebook (od prosince 2016)
název profilu: Jednotné přijímačky

Helpdesk Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Tel.: 224 507 507
E-mail: info@novamaturita.cz
E-mail: info@cermat.cz